سلام خداقوت اساتید نقشه مدارLTD HITACHIرو لازم دارم
بیزحمت کمک کنید تشکر
مدل

L32n05A