وقت بخیر 2عدد ساب کامپیوتری دارم بمدلهایm560 و
m565e اولی روشن میشه ساب تست شده آیسیهای tda2030 سالمن دسگاه روشن میشه ولی نهایت صداش طوریه که انگار کسی کنارت داره باهندزفری آهنگو گوش میکنه ولی دومیکه پنل دیجیتال داره وکنترلیه ولی کنترلشونداد
بهرحال یکبار باتعویض ترانزیستوهای1815وخازنها مدتی کارمیکرد ولی بعداز2ماه وقتی روشنش میکنم صدای ناهنجاری ازش
خارج میشه وبلافاصله 2تا از ترانزیستورهاسوختن ساب و آیسیهای آمپلی اکثرترانزیستورهاوخازنهاتع ویض شدن
آیسیtda2822 8پایه دیپ هم همینطور آیسیpt2249a تعویض کردم لطفا راهنمایی کنید که داره میره رومخم
کلی هزینه تعویض قطعه هاش شده حیفه تااینجا جلو رفتم حالابیخیال بشم تشکر