درود
ساند بار فقط با کنترل کار نمیکنه
کلید های روی خود دستگاه عمل میکنه ولتاز هم به چشمی میرسه
از دوستان کسی با این مشکل برخورد کرده یا مانویل سرویس این مدل در دسترس هست ممنونم