درود

یک عکس واضح بزار ببینم داستان چیه
با این توصیف مگنوترن مرخصه وباید عوض بشه

از موبایل هم با کابل رابطش به USB میتونی انتقال تصویر بدی