سلام.السیدیهای قدیمی زیادی برای تعمیرمیارن که فقط کانال انالوگ دارن .لطفا چند مورد ایک ویزن را بفرماییدتادیجیتالشان رافعال کنم.اگرقابل فعال شدن باشند