سلام دوستان اكس باكس فوق وقتی دشمن روشن شدن رو می زنیم یك لحظه سبز می شه و سپس چراغ قرمز می شود و شروع می كنه به چشمك زدن لطفا اگر كسی میتونه راهنمایی بفرماید . با تشكر